Instalacje LPG – montaż, naprawa, serwis

//Instalacje LPG – montaż, naprawa, serwis

Współczynnik ocieplenia globalnego (GWP) zależy zarówno od efektywności cząsteczki jako gazu cieplarnianego, jak i od jej trwałości w atmosferze. GWP jest mierzone w stosunku do tej samej masy CO2 i obliczane dla określonej skali czasowej. Tak więc, jeśli gaz będzie miał wysoki (pozytywny) promiennikowy charakter, ale także krótki okres życia, będzie miał duży GWP w skali 20 lat, ale niewielki w skali 100-letniej. I odwrotnie, jeśli cząsteczka ma dłuższy czas życia w atmosferze niż CO2, jej GWP wzrośnie wraz z rozważaną perspektywą czasową. Dwutlenek węgla jest zdefiniowany jako taki, który ma współczynnik GWP równy 1 we wszystkich okresach czasu.

Czym różnią się instalacje LPG od innych

Okres eksploatacji metanu w atmosferze wynosi 12 3 lat. Sprawozdanie IPCC z 2007 r. wymienia GWP jako 72 w skali czasowej 20 lat, 25 w skali 100 lat i 7,6 w skali 500 lat. W analizie przeprowadzonej w 2014 r. stwierdzono jednak, że chociaż początkowy wpływ metanu jest około 100 razy większy niż CO2, to ze względu na krótszy czas życia atmosferycznego po sześciu czy siedmiu dekadach wpływ tych dwóch gazów jest niemal równy, a od tego czasu na względną rolę metanu nadal maleje. Spadek GWP w dłuższym okresie wynika z degradacji metanu do wody i CO2 w wyniku reakcji chemicznych w atmosferze.

instalacja gazowa brcSerwis instalacji LPG

Oprócz syntetycznych halowęglowodorów produkowanych wyłącznie przez człowieka, większość gazów cieplarnianych ma zarówno naturalne, jak i spowodowane przez człowieka źródła. W okresie przedindustrialnego Holocenu stężenie istniejących gazów było z grubsza stałe, ponieważ duże źródła naturalne i gazy opadają mniej więcej w równowadze. W epoce przemysłowej działalność człowieka doprowadziła do emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, głównie poprzez spalanie paliw kopalnych i wycinanie lasów.

Wymiana instalacji LPG

W czwartym sprawozdaniu z oceny z 2007 r. opracowanym przez IPCC (AR4) stwierdzono, że „zmiany w stężeniach gazów cieplarnianych i aerozoli w atmosferze, pokrycia terenu i promieniowania słonecznego wpływają na bilans energetyczny systemu klimatycznego”i stwierdzono, że „wzrost antropogenicznych stężeń gazów cieplarnianych najprawdopodobniej spowodował większość wzrostu średnich temperatur na świecie od połowy XX w.”W AR4 „większość” zdefiniowano jako ponad 50 %. Skróty użyte w tabelach poniżej: ppm = część na milion; ppb = część na miliard; ppt = część na trylion; W/m2 = wat na metr kwadratowy.Rdzenie lodowe stanowią dowód na wahania stężenia gazów cieplarnianych w ciągu ostatnich 800 000 lat (zob. następny rozdział). Zarówno CO2 jak i CH

Różnią się między fazami lodowcowymi i międzylodowcowymi, a stężenia tych gazów silnie korelują z temperaturą. Bezpośrednie dane nie istnieją dla okresów wcześniejszych niż te przedstawione w rekordzie rdzenia lodowego, zapis wskazujący, że frakcje molowe CO2 utrzymywały się w zakresie od 180 ppm do 280 ppm przez ostatnie 800.000 lat, aż do wzrostu w ciągu ostatnich 250 lat. Różne wskaźniki zastępcze i modelowanie sugerują jednak większe zróżnicowanie w minionych epokach; 500 milionów lat temu poziomy CO2 były prawdopodobnie 10 razy wyższe niż obecnie.

2019-05-23T13:08:19+00:00